Regulamin

regulamin obiektu

 REGULAMIN WYNAJMU DOMKÓW/POKOI „ALINA” i ZASADY POBYTU

Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu pokoi ,domków. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§ 1

WARUNKI OGÓLNE

Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

ŚWIADCZYMY USŁUGI ZGODNIE ZE SWOJĄ KATEGORIĄ I STANDARDEM. W PRZYPADKU ZASTRZEŻEŃ DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI USŁUGI PROSIMY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJEŹDZIE CO UMOŻLIWI NAM NATYCHMIASTOWĄ REAKCJĘ

Nasz dom – nasze zasady” tym się kierujemy goszcząc Państwa w naszym domu.

§ 2

ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI

Rezerwacja następuje po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej za pobyt lub potwierdzenie dowodu wpłaty.

• Zakwaterowanie Gości wraz z załatwieniem wszelkich formalności odbywa się od godziny 15:00 do 20.00

• (W razie planowanego późniejszego przyjazdu wymagane jest ustalenie i poinformowanie właściciela przed rezerwacją).

• Przypadku rezygnacji z pobytu więcej niż 30 dni przed przybyciem gość zostanie obciążony kosztami bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej ok.30% ceną pobytu, więcej niż 20 dni 50% pobytu, mniej niż 14 dni lub jeśli gość nie pojawi się w obiekcie, zostanie obciążony 70% ceną rezerwacji. Wszelkie zmiany prośby kierować na adres biuro@alina-zakopane.pl

• Całkowita należność za pobyt, kaucja,wpisy do karty pobytu -(Gość zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości ) dokonujemy przed wydaniem kluczy- wyliczone zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane zwroty.

• Niedostosowanie się do w/w punktu może skutkować odmową wydania kluczy.

• Zastrzegamy sobie pobieranie kaucji w domkach co stanowi zabezpieczenie na wypadek szkód podczas pobytu.

• Płatność za pobyt wyłącznie gotówką. Nie akceptujemy płatności kartą.

• Wynajmujący przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać domek/pokój tzn. sprawdzić stan pokoi, wyposażenia urządzeń i natychmiast zgłosić ewentualne braki, uszkodzenia i sprawność urządzeń.

• Doba trwa od godz. 15:00 – 10:00 zatrzymanie pokoju/domku po godzinie 11:00 zostanie naliczona opłata za połowę doby co nie stanowi przedłużenia następnej doby. Wolę przedłużenia należy zgłosić odpowiednio wcześniej. Dotyczy tak samo, gdy gość chce wcześniej rozpocząć dobę, o ile jest taka możliwość należy wtedy powiadomić o tym fakcie jeszcze przed przyjazdem. I tak samo naliczona zostanie połowa stawki dobowej.

§ 3

ZASADY POBYTU I WYJAZDU

• Gości obowiązuje segregacja śmieci w wyznaczonych do tego pojemników.

• Goście są zobowiązani do oddania domku/pokoju w stanie pierwotnym w dniu odbioru, naczynia i sprzęt kuchenny powinny być czyste na swoim miejscu w przeciwnym razie będzie naliczana dodatkowa opłata za sprzątanie, mycie naczyń i segregację śmieci.

• W domku/pokoju mogą przebywać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji, w przypadku przebywania większej ilości osób będzie naliczana podwójna wartość noclegu za każdy dzień pobytu.

• Goście są proszeni o nie pozostawianie w swoich pokojach, domku przedmiotów wartościowych. Podmiot prowadzący wynajem nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, biżuterię i inne rzeczy kosztowne wniesione przez Gościa do ośrodka, domku i pozostawione na czas nieobecności i ich kradzieży, zagubienia bądź uszkodzenia. Wszystkie przedmioty i rzeczy pozostawiane w pokojach, domku są na własną odpowiedzialność.

• Cisza nocna na terenie kompleksu obowiązuje w godz. 22:00 – 7 :00

• Gość przyjmuje iż ponosi odpowiedzialność materialną, za sposób użytkowania domku/pokoju w

zakresie jego zajmowania, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych oraz na całym terenie powstałe podczas Jego pobytu z winy umyślnej lub nieumyślnej.

• Ze względu na bezpieczeństwo p.poż. zabronione jest używanie w pokojach, domku grzałek, żelazek elektrycznych, świeczek, palników gazowych, materiałów wybuchowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia

• Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia ogniska, z uwagi na drewniane domki, grilla należy palić w wyznaczonym miejscu z dala od domków zachowując przepisy p.poż. i BHP

• W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia alarmu ppoż skutkuje karą w kwocie 500zł

• W domku/pokoju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienki i balkonu)

• Podczas użytkowania kominka należy zachować szczególną ostrożność. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników szczególnie dzieci.

• Chodzenie w butach narciarskich szczególnie po klatce schodowej, oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi jest zabronione.

• W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych gości informujemy, że w całym obiekcie, terenach rekreacyjnych, parkingu, placu zabaw dzieci mogą przebywać tylko pod opieką swoich pełnoletnich opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.

• Przy wyjeździe są Państwo zobowiązani oddać klucz i udostępnić pokój/domek do kontroli, jak również uregulować ewentualne powstałe podczas pobytu uszkodzenia urządzeń i sprzętów czy stłuczenia naczyń. Jeżeli wyjazd planowany jest przed godz 9:00 rano to fakt ten należy zgłosić dzień wcześniej do godz.18:00

§ 4

POSTANOWIENIA DODATKOWE I SYTUACJE AWARYJNE

• Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

• Cena usług świadczonych przez wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia gości za doznane urazy, wszelkie szkody na zdrowiu, bądź uszkodzenia, kradzieży, zniszczenia mienia, z usług korzystają Goście na własne ryzyko. Szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

• Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące samochody.

• Drzwi wejściowe otwierane są za pomocą kart zbliżeniowych ze względów bezpieczeństwa prosimy o poprawne zatrzaśnięcie drzwi, w razie zgubienie katy prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela . Opłata za kartę w raz z zaprogramowaniem nowego wynosi 100 zł, za zgubienie klucza 30 zł.

• Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju/domku gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamykać okna lub je unieruchomić, na wypadek burzy wyłączyć z gniazdek wszystkie urządzenia elektryczne.

• W przypadku niemożliwych do przewidzenia okoliczności, typu nieprzewidziana awaria w obiekcie wynajmującego, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia pokoju zastępczego, o ile będzie takimi dysponował. W przypadku braku wolnego takiego pokoju/domku wynajmujący ma prawo anulować rezerwacje a nie wykorzystane wpłacone kwoty za pobyt podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

§ 5

DANE OSOBOWE RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma „Alina” prowadząca działalność gospodarczą w Zakopanem (34-500) przy ul. Walkosze 8

Wypełniając dane w formularzu kontaktowym lub w karcie meldunkowej należy podać dane osobowe ( imię i nazwisko), adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, ilość osób, które będą znajdowały się w pokoju/domku ( z podziałem na dorosłych i dzieci), termin przybycia i opuszczenia pokju/domku. Należy obowiązkowo zaakceptować niniejszy Regulamin.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych należy kontaktować się pod numerem telefonu 503 151 204, ewentualnie mailowo na adres: biuro@alina-zakopane.pl.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przesyłanie do Państwa treści marketingowych Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody Państwa na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Podanie przez Państwa danych osobowych jest także dobrowolne w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania do Państwa treści marketingowych, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Państwa o świadczonych usługach.

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Państwo zawarli z Administratorem. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora na podstawie Państwa zgody będą przechowywane przez Administratora przez okres prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba, że skorzystają Państwo wcześniej z przysługującego Państwu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

Administrator będzie przekazywał Państwa dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Państwa dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

prawo dostępu do swoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania

od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą z Państwem umową lub na podstawie Państwa zgody.

Mogą Państwo realizować prawa, o których mowa w ustępie 8 kontaktując się z Administratorem zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych) – mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Administratora wskazany w ustępie 2 niniejszego paragrafu lub zgodnie z ustępem 3 niniejszego paragrafu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania).

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej decyduje wynajmujący

W przypadku naruszenia postanowień regulaminu wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

 

Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela.

Kompleks wczasowo - wypoczynkowy